กอล์ฟการกุศล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  course  

1. [.1/1.par4.]
คุณไพรัตน์ เอื้อชูยศ 1 
2. [.1/2.par4.]
คุณไพรัตน์ เอื้อชูยศ 2 
3. [.2/1.par4.]
คุณทิพย์วรรณ จักรเพ็ชร 
4. [.2/2.par4.]
คุณไพรัตน์ เอื้อชูยศ 3 
5. [.3/1.par5.]
คุณไพรัตน์ เอื้อชูยศ 4 
6. [.3/2.par5.]
คุณไพรัตน์ เอื้อชูยศ 5 
7. [.3/3.par5.]
- สมัคร - 
8. [.4/1.par3.]
คุณไพรัตน์ เอื้อชูยศ 6 
9. [.4/2.par3.]
คุณไพรัตน์ เอื้อชูยศ 7 
10. [.5/1.par4.]
กลุ่มเครื่องปรับอากาศ 
11. [.5/2.par4.]
คุณไพรัตน์ เอื้อชูยศ 8 
12. [.6/1.par3.]
สภาฯสิงห์บุรี-อ่างทอง 
13. [.6/2.par3.]
คุณชุติมา หุ่นกิตติเวชกุล 
14. [.7/1.par4.]
คุณธนทัต ชวาลดิฐ 
15. [.7/2.par4.]
ส.อ.ท. ประจวบฯ 
16. [.8/1.par5.]
คุณอภิภพ พึ่งชาญชัยกุล 
17. [.8/2.par5.]
กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน 
18. [.8/3.par5.]
- สมัคร - 
19. [.9/1.par4.]
คุณรอด ฟูวงศ์เจริญ 
20. [.9/2.par4.]
คุณวิถี สุพิทักษ์ 
21. [10/1.par4.]
PTTPM 
22. [10/2.par4.]
ส.อ.ท. ปทุมธานี 
23. [11/1.par5.]
คุณณพล เชยคำแหง 
24. [11/2.par5.]
คุณพัชนี ธนาพรสิน 
25. [11/3.par5.]
- สมัคร - 
26. [12/1.par4.]
คุณหัทยา อาชานานุภาพ 
27. [12/2.par4.]
คุณทวี ปิยะพัฒนา 
28. [13/1.par3.]
บริษัท เทพพัฒนากระดาษ จำกัด 
29. [13/2.par3.]
สมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย 
30. [14/1.par4.]
กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ 
31. [14/2.par4.]
บริษัท แอ็ดเลอร์ จำกัด 
32. [15/1.par5.]
คุณภัทรินทร์ ลือกาญจนวนิช 
33. [15/2.par5.]
ดร.อรพินท์ เสริมประภาศิลป์ 
34. [15/3.par5.]
- สมัคร - 
35. [16/1.par4.]
บมจ.อุตสาหกรรมไทย บรรจุภัณฑ์ 
36. [16/2.par4.]
APOT 
37. [17/1.par3.]
คุณสุกฤตย์ สุรบถโสภณ 
38. [17/2.par3.]
- สมัคร - 
39. [18/1.par4.]
คุณธีรยุทธ พิทักษ์สิทธิ์ 
40. [18/2.par4.]
ทีม บริษัท PSA 


สีพื้นหลังของทีม :  สีขาว = ทีมว่าง  สีชมพู = ยื่นใบสมัคร
(ไม่มีหลักฐานการชำระเงิน)
สีเหลือง = ยืนยันการแข่งขัน
(จ่ายเช็ค,เงินสดหน้างาน)
สีเขียว = ร่วมแข่งขัน
(ชำระเงินเรียบร้อย)