NKIE Golf Invitation | ริเวอร์เดล
  course  สีพื้นหลังของทีม :  สีขาว = ทีมว่าง  สีชมพู = ยื่นใบสมัคร
(ไม่มีหลักฐานการชำระเงิน)
สีเหลือง = ยืนยันการแข่งขัน
(จ่ายเช็ค,เงินสดหน้างาน)
สีเขียว = ร่วมแข่งขัน
(ชำระเงินเรียบร้อย)