กอล์ฟการกุศล JWC60
  course  

1. [A1/1.par4.]
ทีม นรม. (คุณเอก) (VIP) 
2. [A1/2.par4.]
ทีม อมตะ (VIP)  
3. [A2/1.par3.]
ทีม จปร.๓๕ 
4. [A2/2.par3.]
ทีม กรม.๓ พล.นย. 
5. [A3/1.par4.]
ทีม ฉก.นย.จันทบุรี 
6. [A3/2.par4.]
ทีม สวนพริกไทย (พ.ต.อ.ธีรชัยฯ) 
7. [A4/1.par5.]
ทีม บมจ.ทีโอที 
8. [A4/2.par5.]
ทีม เพื่อนช้าง 
9. [A4/3.par5.]
ทีม บ้านนา 
10. [A5/1.par4.]
ทีม ดาต้าเกท (คุณอิสรีย์) 
11. [A5/2.par4.]
ทีม โรสเจม (คุณสมพงษ์) 
12. [A6/1.par4.]
ทีม บ.สามารถคอมเทค 
13. [A6/2.par4.]
ทีม นพค.๕๒ 
14. [A7/1.par5.]
ทีม ยูไนเตด แอโรสเปซ 
15. [A7/2.par5.]
ทีม บ.แมนต้า เทคโนโลยี 
16. [A7/3.par5.]
ทีม ยก.ทอ. 
17. [A8/1.par3.]
ทีม กองเรือลำน้ำ 
18. [A8/2.par3.]
ทีม กองบิน ๔ 
19. [A9/1.par4.]
ทีม KTB (VIP) II 
20. [A9/2.par4.]
ทีม กรมการสื่อสารทหาร 
21. [D1/1.par4.]
ทีม สง.รมว.กห. (VIP) 
22. [D1/2.par4.]
ทีม KTB (VIP) I 
23. [D2/1.par4.]
ทีม ส.วัฒนกิจ 
24. [D2/2.par4.]
ทีม พล.ร.๙ 
25. [D3/1.par3.]
ทีม นสศ. 
26. [D3/2.par3.]
ทีม พล.รพศ.๑ 
27. [D4/1.par5.]
ทีม KTC Home 
28. [D4/2.par5.]
ทีม Siam Toyota 
29. [D4/3.par5.]
ทีม MEP Takenaka & SLS Lighting 
30. [D5/1.par4.]
ทีม กิจการยาง 
31. [D5/2.par4.]
ทีม สภ.กระทุ่มแบน 
32. [D6/1.par5.]
ทีม ผช.รมว.การกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
33. [D6/2.par5.]
ทีม อาจารย์ วสท. 
34. [D6/3.par5.]
ทีม คุณพฤกษา อยู่สบาย 
35. [D7/1.par3.]
ทีม บมจ.พริมา มารีน 
36. [D7/2.par3.]
ทีม นขต.มทบ.๑๒ 
37. [D8/1.par4.]
ทีม นทพ. 
38. [D8/2.par4.]
ทีม ยก.ทหาร II 
39. [D9/1.par4.]
ทีม YANMAR (VIP)  
40. [D9/2.par4.]
ทีม AFAP35 


สีพื้นหลังของทีม :  สีขาว = ทีมว่าง  สีชมพู = ยื่นใบสมัคร
(ไม่มีหลักฐานการชำระเงิน)
สีเหลือง = ยืนยันการแข่งขัน
(จ่ายเช็ค,เงินสดหน้างาน)
สีเขียว = ร่วมแข่งขัน
(ชำระเงินเรียบร้อย)